Odstąpienie od Umowy i zwroty Towaru

 1. Zwrot zamówionego Towaru może nastąpić nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania przez Klienta, bez podania przyczyn wraz ze złożeniem (wysłaniem do Sprzedawcy na adres jego siedziby) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy – kliknij „tutaj”). Termin odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pocztą przed jego upływem. W powyższym przypadku koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa wyżej zastosowanie mają postanowienia pkt. poniżej.
 2. Konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U.2014.827 z późn. zm.). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku Umowy Sprzedaży wielu Towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę (na adres: „Design Light sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach (48-340), ul. Wrocławska 1B, e-mail: sklep@designlight.pl, tel.: +48 603 983 727 o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną). Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną lub w formie papierowej).
 4. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę, o którym mowa powyżej w punkcie 1, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarczy by Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od tego Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez danego Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w powyższym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w zw. ze zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest odesłać lub przekazać rzecz Sprzedawcy do jego siedziby, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument ten poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Konsument, w razie odstąpienia od Umowy, będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli sprzedawca uzgodnił odrębnie z Klientem, iż Towar zostanie odebrany przez Sprzedawcę na jego koszt.
 9. Warunkiem przyjęcia zwrotu przez Sprzedawcę jest kompletność, brak uszkodzeń, a także oryginalne opakowanie zwróconego towaru. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości wynikające z korzystania z niego w inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 9 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.
 11. Sprzedawca nie odbiera zwrotów wysyłanych za pobraniem.
Produkt dodany do listy życzeń
Product added to compare.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej o cookies możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.